Γενικοί όροι

I. ΓΕΝΙΚΑ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τις σχέσεις μεταξύ της "FITHOLIC SPORT" Ltd (εφεξής "Εταιρεία", "Έμπορος"), ΑΦΜ BG206980667, με έδρα και διεύθυνση. Ovcha Kupel, Vojvodina mogila 42 Sofia 1618, αφενός και αφετέρου οι χρήστες υπηρεσιών και αγαθών (εφεξής συλλογικά αναφερόμενα ως "Άρθρα") στον Ιστότοπο: https://fitholic.gr/, εφεξής συλλογικά αναφερόμενοι ως "Ιστότοπος").

Η προσφορά των άρθρων πραγματοποιείται από την εταιρεία "FITHOLIC SPORT" με UIC 206980667, έδρα και καταστατική διεύθυνση. Η καταστατική έδρα και η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη διεύθυνση Ovcha Kupel, Vojvodina mogila 42 Sofia 1618, διεύθυνση αλληλογραφίας. Ovcha Kupel, Vojvodina mogila 42 Sofia 1618, e-mail: sales @fitholic.gr.

II. ΟΡΙΣΜΟΙ

Ως "δικτυακός τόπος" νοείται ο δικτυακός τόπος https://fitholic.gr/,

Ως "χρήστης" νοείται κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί και επισκέπτεται τον Ιστότοπο ή/και πρόσωπο που είναι ο παραλήπτης ενός αγορασμένου αγαθού ή υπηρεσίας,

Ως "Υπηρεσία" νοείται κάθε υπηρεσία που αναφέρεται ως τέτοια στον Ιστότοπο: https://fitholic.gr/ και είναι διαθέσιμη για αγορά από τον Χρήστη,

"Αγαθά" σημαίνει ένα κινητό υλικό αντικείμενο που παρέχεται ή διατίθεται στο χρήστη από την FITSHOLIC SPORT έναντι αμοιβής,

"Σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως": σύμβαση παροχής υπηρεσιών που συνάπτεται μεταξύ του εμπόρου και του καταναλωτή στο πλαίσιο οργανωμένου συστήματος παροχής ειδών εξ αποστάσεως χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εμπόρου και του καταναλωτή, με την αποκλειστική χρήση ενός ή περισσότερων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως μέχρι και τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης,

"Τιμή" σημαίνει το τελικό ποσό που διαφημίζεται στον Ιστότοπο για την αγορά ενός στοιχείου, χωρίς την παράδοση,

"Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις" σημαίνει τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις που ισχύουν για τη σχέση μεταξύ της FITHOLIC SPORT Ltd και του χρήστη του σχετικού στοιχείου. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις είναι γενικά διαθέσιμοι στον ιστότοπο: https://fitholic.gr/.

"Άμεσο μάρκετινγκ" σημαίνει διαφήμιση ή άλλες επικοινωνίες που προσφέρουν αντικείμενα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων άμεσων μέσων.

III. ΘΈΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΈΣ

Η εταιρεία "FITHOLIC SPORT". παρέχει τα Άρθρα στους Χρήστες μέσω του δικτυακού τόπου https://fitholic.gr/ υπό τους όρους σύμβασης εξ αποστάσεως πώλησης κατά την έννοια του άρθρου 49 και επόμενα του νόμου περί προστασίας του καταναλωτή, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται βάσει της παρούσας σύμβασης.

Οι καταναλωτές θα έχουν το δικαίωμα να αγοράζουν αγαθά που διαφημίζονται ως προϊόντα στον ιστότοπο https://fitholic.gr/.

Στην τιμή των ειδών περιλαμβάνεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο οποίος γνωστοποιείται στον Καταναλωτή με τον κατάλληλο τρόπο. Σε περίπτωση που ένας Χρήστης αγοράσει ένα στοιχείο που προσφέρεται στον Ιστότοπο, η Εταιρεία θα παραδώσει το στοιχείο που παρήγγειλε στη διεύθυνση που υπέδειξε ο Χρήστης, με τα έξοδα παράδοσης να βαρύνουν τον Χρήστη, εάν η παραγγελία που έκανε ο Χρήστης είναι κάτω από €30.00 . Σε περίπτωση που ο χρήστης παραγγείλει αγαθά αξίας άνω των €30.00, τα έξοδα παράδοσης βαρύνουν την Εταιρεία.

IV. ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΎ ΤΌΠΟΥ

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να επισκεφθεί και να προβληθεί ελεύθερα χωρίς εγγραφή.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο και τις τιμές των αντικειμένων στον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή, και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ενημερωθεί από την ημερομηνία της αλλαγής.

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν σχόλια, προτάσεις και ιδέες σχετικά με τα Αντικείμενα, το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ή τη μορφή της.

Οι χρήστες θα πρέπει οπωσδήποτε να συμβουλεύονται έναν επαγγελματία ιατρό πριν χρησιμοποιήσουν τα Είδη που προσφέρει η Εταιρεία στον Ιστότοπο.

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν προορίζεται για ιατρικούς σκοπούς. Η Εταιρεία δεν είναι αδειοδοτημένη ιατρική μονάδα και δεν διαθέτει επαγγελματίες ιατρούς για την παροχή υπηρεσιών υγείας. Η εταιρεία διαθέτει επαγγελματίες στον τομέα του bodybuilding και της διαιτητικής συμμόρφωσης για το σκοπό αυτό.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση οποιουδήποτε στοιχείου που αγοράζει ο χρήστης από τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προβλημάτων υγείας που μπορεί να αντιμετωπίσει ο χρήστης ως αποτέλεσμα της χρήσης των στοιχείων. Η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου που αγοράζει ο Χρήστης εναπόκειται εξ ολοκλήρου στη διακριτική ευχέρεια και ευθύνη του Χρήστη.

V. ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑ ΚΑΙ ΠΏΛΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΣΤΌΤΟΠΟ

Η Εταιρεία δέχεται παραγγελίες 24 (είκοσι τέσσερις) ώρες την ημέρα, κάθε μέρα. Ο Χρήστης δικαιούται να αγοράσει όλες τις υπηρεσίες που διαφημίζονται στον Ιστότοπο.

Πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, ο Χρήστης εκφράζει τη βούλησή του να αποδεχθεί τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, τσεκάροντας το πλαίσιο "Αποδέχομαι τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις" και στη συνέχεια πατώντας το κουμπί για την υποβολή της παραγγελίας. Σημειώνοντας το τετραγωνίδιο "Αποδέχομαι τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις", ο χρήστης προβαίνει σε ηλεκτρονική δήλωση κατά την έννοια του νόμου περί ηλεκτρονικών εγγράφων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής πιστοποίησης, με την οποία δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και τους αποδέχεται πλήρως.

Με την οριστικοποίηση της παραγγελίας από τον χρήστη, ο τελευταίος δηλώνει ότι γνωρίζει ότι η παραλαβή της παραγγελθείσας υπηρεσίας συνδέεται με υποχρέωση πληρωμής εκ μέρους του. Η πληρωμή για την παραγγελθείσα υπηρεσία γίνεται με τον τρόπο που προβλέπει η Εταιρεία. Με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ο Χρήστης ενημερώνεται ότι, με την παραλαβή της υπηρεσίας που παρήγγειλε και πλήρωσε ο Χρήστης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η Εταιρεία έχει εκπληρώσει πλήρως την υποχρέωσή της να παραδώσει την υπηρεσία που παρήγγειλε και πλήρωσε ο Χρήστης.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης παρέχει ψευδείς, ανακριβείς, ξεπερασμένες ή ελλιπείς πληροφορίες, η Επιχείρηση δικαιούται:

απαιτεί από τον καταναλωτή να παρέχει αληθείς, ακριβείς, ενημερωμένες, σχετικές και πλήρεις πληροφορίες- ή

να αρνηθεί την παραγγελία.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για εσφαλμένες ή/και ανακριβείς πληροφορίες που παρέχονται.

VI. ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΑΓΑΘΏΝ

Όταν αγοράζετε αγαθά από το https://fitholic.gr/, η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα αγαθά εντός 7 (επτά) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πληρωμής. Τα αγαθά θα παραδοθούν από ταχυμεταφορέα που θα επιλέξει η Εταιρεία σε διεύθυνση στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας που θα υποδείξει ο χρήστης. Τα αγαθά παραδίδονται στον καταναλωτή ιδιοχείρως με υπογραφή.

Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης στη διεύθυνση που έχει υποδείξει ο καταναλωτής, η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας ή/και του ταχυμεταφορέα (π.χ. δεν βρέθηκε παραλήπτης στη διεύθυνση κ.λπ.), το πρόσωπο που πραγματοποιεί την παράδοση αφήνει ειδοποίηση που αναφέρει έναν αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας στον οποίο ο καταναλωτής θα πρέπει να καλέσει εντός 3 (τριών) ημερών προκειμένου να καθορίσει νέα προθεσμία για την παράδοση. Εάν ο καταναλωτής δεν τηλεφωνήσει εντός της καθορισμένης προθεσμίας ή εάν δεν είναι δυνατή η εκ νέου παράδοση, χωρίς υπαιτιότητα της Εταιρείας ή/και του ταχυμεταφορέα, η σύμβαση εξ αποστάσεως πώλησης λύεται αυτομάτως και ο Έμπορος απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης των παραγγελθέντων αγαθών. Η διάταξη της προηγούμενης πρότασης εφαρμόζεται επίσης στις περιπτώσεις όπου ο καταναλωτής αρνείται αδικαιολόγητα να παραλάβει τα αγαθά που έχει παραγγείλει και πληρώσει. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας της σύμβασης εξ αποστάσεως πώλησης, η Εταιρεία επιστρέφει στον καταναλωτή το ποσό που κατέβαλε για τα αγαθά, εξαιρουμένων των εξόδων παράδοσης.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση σε περίπτωση που η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του ταχυμεταφορέα που πραγματοποιεί την παράδοση ή/και σε περιστάσεις πέραν του ελέγχου του εμπόρου.

Κατά την παράδοση τα εμπορεύματα εξετάζονται προσεκτικά από τον παραλήπτη. Σε περίπτωση εμφανών ελαττωμάτων (π.χ. κατεστραμμένη ακεραιότητα του εμπορεύματος, εξωτερικές παραμορφώσεις - στρεβλώσεις, γρατζουνιές, σπασμένα ή κατεστραμμένα στοιχεία και εξαρτήματα κ.λπ.), ο καταναλωτής ενημερώνει αμέσως το πρόσωπο που πραγματοποιεί την παράδοση, για την οποία συντάσσεται έκθεση. Επιπλέον, ο Χρήστης οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales @fitholic.gr. Εάν ο καταναλωτής δεν το πράξει, τα αγαθά θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί και χάνει το δικαίωμα να ισχυριστεί αργότερα ότι τα αγαθά του παραδόθηκαν με πρόδηλα ελαττώματα.

Οι αξιώσεις για τα αγαθά που αγοράστηκαν από την Ιστοσελίδα πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τους κανόνες του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών και, επιπλέον, ο καταναλωτής πρέπει να ειδοποιεί την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση sales @fitholic.gr για κάθε αξίωση, επισυνάπτοντας το σχετικό τιμολόγιο για τα αγαθά που αγοράστηκαν.

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται μόνο στην πώληση αγαθών όπως ορίζεται ανωτέρω και δεν εφαρμόζεται σε υπηρεσία που παραγγέλθηκε από τον καταναλωτή και παραδίδεται από τον έμπορο σε ηλεκτρονική μορφή.

VII. ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΟΣ ΥΠΑΝΑΧΏΡΗΣΗΣ

2 Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εξ αποστάσεως πώλησης εντός 14 ημερών (δεκατεσσάρων ημερών) από την ημερομηνία:

τη σύναψη της σύμβασης, όταν ο καταναλωτής αγοράζει μια υπηρεσία,

την αποδοχή των αγαθών από τον καταναλωτή ή από τρίτο μέρος, εκτός του μεταφορέα, που έχει οριστεί από τον καταναλωτή κατά την αγορά και την παράδοση των αγαθών.

Ο καταναλωτής δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως όταν συντρέχουν οι περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 57 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εξ αποστάσεως πώλησης, ενημερώνει την Εταιρεία για την απόφασή του πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο. Ο καταναλωτής μπορεί, αλλά δεν υποχρεούται, να χρησιμοποιήσει το τυποποιημένο έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Το κόστος επιστροφής των παραδοθέντων αγαθών στην Εταιρεία βαρύνει τον καταναλωτή.

Μέχρις ότου τα αγαθά επιστραφούν από τον καταναλωτή στην Εταιρεία, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας ή ζημίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον καταναλωτή.

Όταν ο καταναλωτής ασκεί το δικαίωμα υπαναχώρησης και όταν ο έμπορος δεν έχει προσφερθεί να παραλάβει ο ίδιος τα αγαθά, ο καταναλωτής οφείλει να αποστείλει ή να παραδώσει τα αγαθά πίσω στον έμπορο ή σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής γνωστοποίησε στον έμπορο την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

Όταν ισχύουν οι ανωτέρω όροι, η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει στον καταναλωτή το ποσό που καταβλήθηκε για τα αγαθά με τον τρόπο με τον οποίο πληρώθηκαν, εκτός εάν ο καταναλωτής ορίσει διαφορετικά. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται εντός 14 ημερών (δεκατεσσάρων ημερών) από την ημερομηνία της κοινοποίησης. Ο έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει την επιστροφή των χρημάτων έως ότου παραλάβει τα εμπορεύματα ή έως ότου προσκομίσει αποδείξεις ότι τα εμπορεύματα έχουν αποσταλεί πίσω, όποιο από τα δύο είναι το προγενέστερο.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης από μια σύμβαση εξ αποστάσεως πώλησης δεν ισχύει για την αγορά μιας υπηρεσίας η οποία παραδίδεται από την Εταιρεία στον καταναλωτή σε ηλεκτρονική μορφή. Στην περίπτωση αυτή, με την παραγγελία, ο καταναλωτής δίνει την προηγούμενη συγκατάθεσή του για την εκτέλεση της παραγγελίας και αναγνωρίζει ότι γνωρίζει ότι θα χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης μόλις η Εταιρεία παραδώσει την υπηρεσία στον καταναλωτή σε ηλεκτρονική μορφή.

VIII. ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ

Η εταιρεία "FITHOLIC SPORT". δεν ευθύνεται για ζημίες που προκαλούνται από άλλους ιστότοπους που είναι προσβάσιμοι μέσω συνδέσμων/μπάνερ που τοποθετούνται στον ιστότοπο - https://fitholic.gr/ , καθώς και για ζημίες που προκαλούνται από τον ίδιο τον χρήστη ή με τη συμμετοχή του μέσω πράξης ή αδράνειας.

Σε περίπτωση διαφορών που προκύπτουν από ή σε σχέση με τους Όρους και Προϋποθέσεις, τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσπαθήσουν να τις επιλύσουν με πνεύμα κατανόησης και αμοιβαίου συμβιβασμού. Εάν τα μέρη δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία, η μεταξύ τους διαφορά επιλύεται οριστικά από το αρμόδιο βουλγαρικό δικαστήριο.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων σε περίπτωση περιστάσεων τις οποίες η Εταιρεία δεν προέβλεψε και δεν ήταν υποχρεωμένη να προβλέψει, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, περιπτώσεων ανωτέρας βίας, τυχαίων γεγονότων, προβλημάτων στο παγκόσμιο δίκτυο του Διαδικτύου και στην παροχή Υπηρεσιών πέραν του ελέγχου της Επιχείρησης.