Όροι & Προϋποθέσεις

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τις σχέσεις μεταξύ της "FITHOLIC SPORT" Ltd (εφεξής "Εταιρεία", "Έμπορος"), ΑΦΜ BG206980667, με έδρα και διεύθυνση. Ovcha Kupel, Vojvodina mogila 42 Sofia 1618, αφενός και αφετέρου οι χρήστες υπηρεσιών και αγαθών (εφεξής συλλογικά αναφερόμενα ως "Άρθρα") στον Ιστότοπο: https://fitholic.gr/, εφεξής συλλογικά αναφερόμενοι ως "Ιστότοπος"). Η προσφορά των άρθρων πραγματοποιείται από την εταιρεία "FITHOLIC SPORT" με UIC 206980667, έδρα και καταστατική διεύθυνση. Η καταστατική έδρα και η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη διεύθυνση Ovcha Kupel, Vojvodina mogila 42 Sofia 1618, διεύθυνση αλληλογραφίας. Ovcha Kupel, Vojvodina mogila 42 Sofia 1618, e-mail: sales @fitholic.gr.

Άρθρο 1:

Το FITHOLIC.GR αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα που λειτουργεί μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://fitholic.gr. Διαμέσου αυτού, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συνάψουν σύμβαση για αγορά, πώληση, και παράδοση αγαθών που προσφέρει το FITHOLIC.GR, περιλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά των εξής: α) Καταχώρηση και δημιουργία προφίλ για προβολή του FITHOLIC.GR, καθώς και χρήση επιπρόσθετων υπηρεσιών που προσφέρονται για παροχή πληροφοριών. β) Ηλεκτρονικές δηλώσεις σχετικά με τη σύναψη ή εκτέλεση συμβάσεων με τον Πάροχο, μέσω της διεπαφής στη σελίδα FITHOLIC.GR, προσβάσιμη στη διεύθυνση https://fitholic.gr. γ) Πραγματοποίηση πληρωμών σε σχέση με τις συμβάσεις που συνάπτονται με τον Προμηθευτή, σύμφωνα με τους καθορισμένους τρόπους πληρωμής στους όρους του παρόντος. δ) Λήψη πληροφοριών σχετικά με νέα προϊόντα που προσφέρονται από τον Προμηθευτή. ε) Αναθεώρηση αγαθών, χαρακτηριστικών, τιμών, και όρων παράδοσης. ζ) Ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα που προκύπτουν από τον νόμο, κυρίως μέσω της διεπαφής του ιστότοπου FITHOLIC.GR.

Άρθρο 2:

α) Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την παράδοση των αγαθών και εγγυάται τα δικαιώματα των χρηστών, όπως ορίζονται από το νόμο, τηρώντας αρχές καλής πίστης και συμμορφούμενος με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται στην πράξη, σύμφωνα με τον καταναλωτικό ή εμπορικό νόμο.

Άρθρο 3:

α) Οι χρήστες συνάπτουν σύμβαση αγοράς και πώλησης αγαθών που παρέχει η FITHOLIC.GR μέσω της διεπαφής του Προμηθευτή, η οποία είναι προσβάσιμη στον ιστότοπο με διεύθυνση https://fitholic.gr, ή μέσω άλλων τρόπων επικοινωνίας εξ αποστάσεως. β) Σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει συναφθεί με τους Χρήστες για την αγορά και πώληση αγαθών, ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει και να μεταβιβάσει την ιδιοκτησία του χρήστη στα αγαθά που καθορίζονται από αυτόν μέσω της διεπαφής. γ) Οι Χρήστες καταβάλλουν στον Προμηθευτή την αμοιβή για τα παραδοθέντα αγαθά σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο FITHOLIC.GR και τους παρόντες γενικούς όρους. Η αμοιβή ανέρχεται στο ποσό που ανακοινώνεται από τον πάροχο στη διεύθυνση FITHOLIC.GR στο Διαδίκτυο. δ) Ο Προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά που παραγγέλθηκαν από τους Χρήστες εντός των όρων και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο Προμηθευτής στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος και σύμφωνα με τους ισχύοντες γενικούς όρους. ε) Η τιμή για την παράδοση καθορίζεται ξεχωριστά και διακριτικά από την τιμή των εμπορευμάτων.

Άρθρο 4:

α) Τόσο ο Χρήστης όσο και ο Προμηθευτής συμφωνούν πως όλες οι δηλώσεις που ανταλλάσσουν σχετικά με τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης πώλησης μπορούν να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά και μέσω ηλεκτρονικών δηλώσεων, σύμφωνα με την έννοια του Νόμου και του Άρθρου Ηλεκτρονικών Εγγράφων και Ηλεκτρονικής Υπογραφής .11 του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο. β) Είναι υπονοούμενο πως οι ηλεκτρονικές δηλώσεις που προέρχονται από τους Χρήστες του ιστότοπου προέρχονται από άτομα που καθορίζονται στα δεδομένα που παρέχονται από τον Χρήστη κατά την εγγραφή, εφόσον ο Χρήστης έχει εισαγάγει το αντίστοιχο όνομα και τον κωδικό πρόσβασής του.

Άρθρο 5:

α) Προκειμένου να χρησιμοποιήσει το FITHOLIC.GR για τη σύναψη συμβάσεων αγοράς και πώλησης αγαθών, ο Χρήστης πρέπει να εισαγάγει το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης που έχει επιλέξει για απομακρυσμένη πρόσβαση, σε περιπτώσεις όπου το ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτεί εγγραφή. β) Το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης για απομακρυσμένη πρόσβαση καθορίζονται από τον Χρήστη, με εγγραφή ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Προμηθευτή. γ) Συμπληρώνοντας τα δεδομένα του και πατώντας τα κουμπιά "Ναι, αποδέχομαι" και "Εγγραφή", ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι εξοικειωμένος με αυτούς τους γενικούς όρους, συμφωνεί με το περιεχόμενό τους και δεσμεύεται να συμμορφωθεί απολύτως με αυτούς. δ) Ο Προμηθευτής επιβεβαιώνει την εγγραφή που έκανε ο Χρήστης, στέλνοντας ένα επιβεβαιωτικό email στη διεύθυνση e-mail που έχει υποδείξει ο Χρήστης, κατά τη διάρκεια εγγραφής του στη σελίδα. Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων του Χρήστη, ενεργοποιείται ο λογαριασμός και αυτόματα συνάπτεται η σύμβαση χρήσης της σελίδας μεταξύ του Προμηθευτή και του χρήστη. ε) Κατά την εγγραφή, ο Χρήστης υποχρεούται να παρέχει ακριβή και επίκαιρα στοιχεία. Ο Χρήστης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα, σε περίπτωση αλλαγής αυτών. στ) Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί προφίλ από κάποιο κοινωνικό δίκτυο (πχ facebook) για τη δημιουργία λογαριασμού του Χρήστη, τότε το συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση είναι το πρόσωπο που είναι και ο κάτοχος του εν λόγω προφίλ.

Άρθρο 6:

α) Η διεύθυνση e-mail που παρέχεται κατά την αρχική εγγραφή του Χρήστη, καθώς και κάθε επόμενη διεύθυνση e-mail που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δηλώσεων μεταξύ του Χρήστη και του Προμηθευτή, θεωρείται πως είναι η "Κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)" κατά την έννοια αυτών των γενικών όρων. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αλλάξει την κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας του. β) Μόλις λάβει αίτημα για αλλαγή της κύριας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας, ο Προμηθευτής αποστέλλει αίτημα για επιβεβαίωση της αλλαγής. Το αίτημα για επιβεβαίωση αποστέλλεται από τον Προμηθευτή στη νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως κύρια επαφή που καθορίζεται από τον Χρήστη. γ) Η αλλαγή της κύριας διεύθυνσης e-mail του πελάτη, πρέπει να πραγματοποιηθεί, μετά από αίτημα του χρήστη, προς τον προμηθευτή, υποδεικνύοντας τη νέα διεύθυνση, μετά από αίτηση αλλαγής, μέσα από το προφίλ του πελάτη. Κατόπιν αυτού, θα σταλεί επιβεβαιωτικό email στη νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Χρήστη. δ) Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση παράνομης ή εσκεμμένης αλλαγής της κύριας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας. ε) Ο Προμηθευτής ενδέχεται να απαιτήσει από τον Χρήστη τη χρήση της κύριας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Άρθρο 7:

α) Οι χρήστες χρησιμοποιούν κυρίως τη διεπαφή της σελίδας του Παροχέα για τη σύναψη συμβάσεων για την αγορά και πώληση των αγαθών που προσφέρει ο πάροχος στο FITHOLIC.GR. β) Η σύμβαση συνάπτεται στα βουλγαρικά. γ) Η σύμβαση μεταξύ του Προμηθευτή και του Χρήστη αντιπροσωπεύει τους παρόντες γενικούς όρους, που διατίθενται στη διεύθυνση https://fitholic.gr/terms δ) Ένα συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση με τον Προμηθευτή είναι ο Χρήστης σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή και περιέχονται στο προσωπικό προφίλ του Χρήστη. Να αποφύγω αμφιβάλλετε ότι αυτά είναι τα δεδομένα με τα οποία έχει δημιουργηθεί ένας λογαριασμός στον Πάροχο. ε) Ο Προμηθευτής θα περιλαμβάνει στη διεπαφή του ιστοτόπου του, τεχνικά μέσα για τον καθορισμό και τη διόρθωση σφαλμάτων στην εισαγωγή πληροφοριών, πριν από τη δήλωση σύναψης της σύμβασης. στ) Αυτή η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί από τη στιγμή της εγγραφής του Χρήστη στον Προμηθευτή. Η σύμβαση αγοράς και πώλησης αγαθών θεωρείται ότι έχει συναφθεί από τη στιγμή της εφαρμογής της από τον Χρήστη μέσω της διεπαφής του Προμηθευτή. ζ) Για τη σύναψη της παρούσας σύμβασης και για τη σύναψη της σύμβασης αγοράς και πώλησης αγαθών, ο Προμηθευτής ενημερώνει ρητά τον Χρήστη με κατάλληλο τρόπο με ηλεκτρονικά μέσα. η) Η δήλωση για τη σύναψη της σύμβασης και η επιβεβαίωση για την απόδειξή της θεωρείται ότι λαμβάνονται όταν οι παραλήπτες τους έχουν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε αυτές. θ) Ο Προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά στη διεύθυνση που υποδεικνύουν οι Χρήστες και δεν είναι υπεύθυνος σε περίπτωση που τα δεδομένα που υποδεικνύονται από τους Χρήστες είναι λανθασμένα ή παραπλανητικά.

Άρθρο 8:

Οι Χρήστες συνάπτουν τη σύμβαση πώλησης με τον Προμηθευτή σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: α) Εγγραφή στο FITHOLIC.GR και παροχή των απαραίτητων δεδομένων, εάν ο Χρήστης δεν έχει ακόμη εγγραφεί στο FITHOLIC.GR. β) Σύνδεση στο σύστημα παραγγελιών FITHOLIC.GR αναγνωρίζοντας ένα όνομα και έναν κωδικό πρόσβασης. γ) Επιλέγοντας ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα που προσφέρει η FITHOLIC.GR και προσθέτοντάς τα σε μια λίστα αγαθών για αγορά. δ) Παροχή δεδομένων για την παράδοση · ε) Επιλογή μεθόδου και στιγμή για την πληρωμή της τιμής. στ) Επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Άρθρο 9:

Οι κανόνες αυτής της ενότητας VI αυτών των γενικών όρων ισχύουν για Χρήστες για τους οποίους, σύμφωνα με τα δεδομένα που καθορίζονται για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης ή εγγραφής στο FITHOLIC.GR, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι είναι χρήστες κατά την έννοια του Νόμου περί προστασία των καταναλωτών, ο νόμος για το ηλεκτρονικό εμπόριο ή / και η οδηγία 97/7 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιο της 20ής Μαΐου 1997 για την προστασία των καταναλωτών από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις.

Άρθρο 10:

α) Τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών που προσφέρει ο Προμηθευτής καθορίζονται στο προφίλ κάθε προϊόντος στον ιστότοπο του FITHOLIC.GR. β) Η τιμή των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, καθορίζεται από τον Προμηθευτή στο προφίλ κάθε προϊόντος στον ιστότοπο FITHOLIC.GR. γ) Η αξία του κόστους αποστολής και μεταφοράς που δεν περιλαμβάνεται στην τιμή των αγαθών καθορίζεται από τον Προμηθευτή και παρέχεται ως ενημέρωση στους Χρήστες σε μία από τις ακόλουθες στιγμές πριν από τη σύναψη της σύμβασης: Στο προφίλ καθενός από τα προϊόντα στον ιστότοπο του Προμηθευτή. Κατά την επιλογή των προϊόντων για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης. δ) Ο τρόπος πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, καθώς και στις πληροφορίες που παρέχονται στον Χρήστη στον ιστότοπο του Παροχέα. ε) Οι πληροφορίες που παρέχονται στους Χρήστες βάσει αυτού του άρθρου είναι ενημερωμένες κατά τη στιγμή της οπτικοποίησής τους στον ιστότοπο του Προμηθευτή του FITHOLIC.GR πριν από τη σύναψη της σύμβασης πώλησης. στ) Ο Προμηθευτής πρέπει να αναφέρει τους όρους παράδοσης μεμονωμένων αγαθών στον ιστότοπο του FITHOLIC.GR. ζ) Ο Προμηθευτής αναφέρει πριν από τη σύναψη της σύμβασης τη συνολική αξία της παραγγελίας για όλα τα αγαθά που περιέχονται σε αυτήν.

Άρθρο 11:

α) Ο καταναλωτής συμφωνεί ότι ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να αποδεχτεί εκ των προτέρων πληρωμή για τη σύναψη με τις συμβάσεις καταναλωτών για αγορά και πώληση αγαθών και την παράδοσή τους. β) Ο καταναλωτής επιλέγει ανεξάρτητα αν θα πληρώσει στον Προμηθευτή την τιμή για την παράδοση των αγαθών πριν ή κατά τη στιγμή της παράδοσης.

Άρθρο 12:

α) Η υπαναχώρηση είναι το δικαίωμα σύμφωνα με το οποίο ο καταναλωτής έχει στη διάθεσή του προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε, για οποιονδήποτε λόγο, ακόμα και αναίτια, και να ζητήσει αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων. Η προθεσμία αυτή ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν έχει ενημερωθεί προηγουμένως για το δικαίωμά του αυτό, τότε η προθεσμία αυτή επεκτείνεται στους 12 μήνες. β) Το δικαίωμα άρνησης σύμφωνα με την παρ. 1 δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις: Για παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, η τιμή των οποίων εξαρτάται από τις διακυμάνσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών, τις οποίες ο Προμηθευτής δεν είναι σε θέση να ελέγξει.- για την παράδοση αγαθών που γίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καταναλωτή ή με την ατομική του παραγγελία ·- για την προμήθεια αγαθών τα οποία, από τη φύση τους, είναι απαραίτητα ή δεν μπορούν να επιστραφούν ή υπόκεινται σε ταχεία αλλοίωση ή υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους, συμπεριλαμβανομένης της αρωματοποιίας και των καλλυντικών - για την παράδοση εγγραφών ήχου και βίντεο ή προϊόντων λογισμικού που εκτυπώνονται από τον χρήστη - για την παράδοση εφημερίδων, περιοδικών και άλλων περιοδικών, συμπληρωμάτων διατροφής που έχουν ανοιχτεί και για προσωπικούς ή υποκειμενικούς λόγους, επιθυμεί την επιστροφή τους, (γεύση, υφή, διαλυτότητα κλπ) γ) Όταν ο Προμηθευτής δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για παροχή πληροφοριών, όπως ορίζεται στο άρθρο 54 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων. Όταν οι πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο παρέχονται στον καταναλωτή εντός της προθεσμίας άρνησης, τότε θα αρχίσουν να ισχύουν από την ημερομηνία της παροχής τους. δ) Σε περίπτωση που ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα άρνησής του σύμφωνα με την παράγραφο. 1, ο Προμηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό που κατέβαλε ο καταναλωτής, το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής άσκησε το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα σύμβαση. Το κόστος που καταβάλλεται για την επιστροφή των αγαθών αφαιρείται από το ποσό που λάβει ο καταναλωτής βάσει της σύμβασης, εκτός εάν ο καταναλωτής έχει επιστρέψει τα αγαθά με δικά του έξοδα και έχει ενημερώσει τον Προμηθευτή. ε) Ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να αποθηκεύει τα αγαθά που προμηθεύεται από τον Προμηθευτή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η ασφάλειά τους, προκειμένου να μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 13:

5. ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε ηλεκτρονική ή τηλεφωνική παραγγελία, σας αποσταλεί και για προσωπικούς σας λόγους (χωρίς υπαιτιότητα της εταιρίας μας) αρνηθείτε να την παραλάβετε κατά τη στιγμή της παράδοσης και εφόσον το δέμα βρίσκεται σε άριστη κατάσταση ισχύουν τα εξής:

Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, αδιαφορίας παραλαβής της παραγγελίας ή όμοιας κακόβουλης πράξης από την πλευρά του πελάτη το Proteinmax.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελεί καμία νέα παραγγελία πελάτη με ιστορικό επαναλαμβανόμενων αρνήσεων παραλαβής, ακυρώσεων, ή/και επιστροφών οπου θα ενημερώνετε με αυτοματοποιημένο email για την ακύρωση της παραγγελίας του.

Η Εταιρεία μας επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της προκειμένου να διεκδικήσει ζημίες που ενδεχομένως να έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας του πελάτη.

Σημείωση: Στην περίπτωση που κάποιος πελάτης έχει ήδη αρνηθεί 1 φορά την παραλαβή κάποιας ηλεκτρονικής η τηλεφωνικής παραγγελίας του με την μέθοδο της αντικαταβολής (χωρίς υπαιτιότητα της εταιρίας μας) και στο μέλλον επιθυμεί να παραγγείλει εκ νέου από το κατάστημά μας, οι επιτρεπτές μέθοδοι πληρωμής είναι: η τραπεζική κατάθεση, η πληρωμή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας η μέσω PayPal. Η μέθοδος πληρωμής μέσω αντικαταβολής δέν μπορεί να επιλεχθεί και παύει να ισχύει.

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να καλύψει όλα τα έξοδα για τη μη ληφθείσα παραγγελία, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, των λογιστικών εξόδων και των εξόδων αποθήκης. Όλα τα έξοδα πρέπει να καταβληθούν μέσω PayPal ή τραπεζικού εμβάσματος.

Άρθρο 14:

α) Η παράδοση των αγαθών καθορίζεται για κάθε προϊόν ξεχωριστά, κατά τη σύναψη της σύμβασης με τον καταναλωτή, μέσω του ιστότοπου του Προμηθευτή. β) Σε περίπτωση που ο καταναλωτής και ο Προμηθευτής δεν έχουν ορίσει χρόνο παράδοσης, ο χρόνος παράδοσης των αγαθών είναι 30 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία μετά την αποστολή της παραγγελίας του καταναλωτή στον Προμηθευτή μέσω του ιστότοπου του Προμηθευτή FITHOLIC.GR. γ) Εάν ο Προμηθευτής δεν μπορεί να εκπληρώσει τη σύμβαση λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει παραγγείλει αγαθά, είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει τον καταναλωτή και να επιστρέψει το ποσό που κατέβαλε εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Προμηθευτής έπρεπε να εκπληρώσει την υποχρέωσή του βάσει της σύμβασης. δ) Στις περιπτώσεις της παρ. 3, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να παραδίδει ακριβώς τα ίδια καταναλωτικά αγαθά με αυτά που του παρήγγειλε ο Χρήστης, δηλαδή της ίδιας ποιότητας και τιμής. Ο Προμηθευτής ενημερώνει τον καταναλωτή ηλεκτρονικά εάν υπάρξει αλλαγή στην εκτέλεση της σύμβασης. ε) Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 4, το κόστος επιστροφής των αγαθών βαρύνει τον Προμηθευτή.

Άρθρο 15:

α) Ο Προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά στον καταναλωτή αφού πιστοποιήσει την εκπλήρωση των απαιτήσεων και την ύπαρξη των συνθηκών που αναφέρονται στο άρθρο 61 του νόμου για προστασία των καταναλωτών. β) Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής πιστοποιούν τις περιστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο. 1 γραπτώς κατά την παράδοση με χειρόγραφη υπογραφή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. γ) Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής συμφωνούν ότι οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 και του Άρθρου 61 του νόμου για την προστασία των καταναλωτών, θα τηρείται εάν η πιστοποίηση πραγματοποιείται από άτομο για το οποίο, σύμφωνα με τις περιστάσεις, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι θα μεταδώσει τις πληροφορίες στον καταναλωτή - συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση.

Άρθρο 16:

α) Ο Προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά στον Χρήστη εντός του όρου που καθορίζεται κατά τη σύναψη της σύμβασης. β) Εάν ο όρος υπό παρ. 1 δεν συμφωνείται ρητά μεταξύ των μερών στο τέλος της σύμβασης, τότε ο Προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, αλλά όχι αργότερα από 2 μήνες.

Άρθρο 17:

α) Ο Χρήστης πρέπει να επιθεωρήσει τα αγαθά κατά τη στιγμή της παράδοσης από τον Προμηθευτή και σε περίπτωση που αυτά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ισχύουν, τότε να ειδοποιήσει άμεσα τον Προμηθευτή.

Άρθρο 18:

α) Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων Ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επεξεργαστούμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σχετικά με σας ("ευαίσθητα δεδομένα"). Ευαίσθητα δεδομένα ορίζονται τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου, την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή γενετήσιο προσανατολισμό του. Για παράδειγμα ενδέχεται να επεξεργαστούμε ευαίσθητα δεδομένα τα οποία έχετε καταστήσει δημόσια. Ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε ευαίσθητα δεδομένα, κατά περίπτωση, για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Επίσης ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα ευαίσθητα δεδομένα σας αν έχετε ελεύθερα δώσει την προηγούμενη ρητή και ξεχωριστή συγκατάθεσή σας, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για ένα συγκεκριμένο σκοπό. β) Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών Το fitholic.gr επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο fitholic.gr. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το fitholic.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το fitholic.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με το fitholic.gr μέσω fitholic.gr ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@fitholic.gr. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω του σελίδας λογαριασμού σας στο fitholic.gr. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς. γ) Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών Η Εταιρεία δεν θα συλλέξει ή επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 16 ετών εκτός κι αν έχει δοθεί γονική συναίνεση, σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Εάν αντιληφθούμε ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού συλλέχθηκαν κατά λάθος, θα διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Άρθρο 19:

α) Ο Προμηθευτής διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Χρήστη να επιβεβαιώσει και να πιστοποιήσει την αυθεντικότητα των στοιχείων του. β) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο Χρήστης έχει ξεχάσει ή έχει χάσει το όνομα ή και τον κωδικό πρόσβασής του, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει τη "Διαδικασία για χαμένα ή ξεχασμένα ονόματα και κωδικούς πρόσβασης", που διατίθενται στο https://fitholic.grξέχασα-τον-κωδικό-μου/

Άρθρο 20:

α) Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν από τον Προμηθευτή, αρκεί ο τελευταίος να ειδοποιήσει αρμοδίως όλους τους εγγεγραμμένους Χρήστες στο FITHOLIC.GR β) Ο Πάροχος και ο Χρήστης συμφωνούν ότι οποιαδήποτε συμπλήρωση και τροποποίηση αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων θα επηρεάσει τον Χρήστη μετά τη ρητή ειδοποίησή του από τον Πάροχο και εάν ο Χρήστης δεν δηλώσει εντός 14 ημερών ότι τους απορρίπτει. γ) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλες οι δηλώσεις του Προμηθευτή, σχετικά με την τυχόν τροποποίηση των γενικών όρων, θα αποστέλλονται στη διεύθυνση e- mail που καθορίζει ο Χρήστης κατά την εγγραφή. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σύμφωνα με αυτό το άρθρο δεν χρειάζεται να υπογράφονται με ηλεκτρονική υπογραφή για να ισχύουν.

Άρθρο 21:

Ο Προμηθευτής δημοσιεύει αυτούς τους γενικούς όρους στη διεύθυνση https://fitholic.gr/terms , μαζί με όλες τις προσθήκες και τις τροποποιήσεις τους.

Άρθρο 22:

Οι παρόντες γενικοί όροι και η σύμβαση του Χρήστη με τον Προμηθευτή τερματίζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: μετά τον τερματισμό και δήλωση εκκαθάρισης ή δήλωση αφερεγγυότητας ενός από τα μέρη της σύμβασης.
με αμοιβαία συναίνεση των μερών γραπτώς.
μονομερώς, με ειδοποίηση από καθένα από τα μέρη σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του άλλου μέρους.
σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας οποιουδήποτε από τα μέρη της σύμβασης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.
σε περίπτωση κατάσχεσης ή σφράγισης του εξοπλισμού από κρατικούς φορείς.
σε περίπτωση διαγραφής της εγγραφής του Χρήστη στον ιστότοπο του FITHOLIC.GR Σε αυτήν την περίπτωση, τα συμβόλαια πώλησης που έχουν συναφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεστεί παραμένουν σε ισχύ και υπόκεινται σε εκτέλεση σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο. 55, παρ. 1 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.
Άρθρο. 23. Η πιθανή ακυρότητα οποιασδήποτε από τις διατάξεις αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων, δεν θα οδηγήσει στην ακυρότητα ολόκληρης της σύμβασης.
Άρθρο. 24. Οι νόμοι της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας θα ισχύουν για θέματα που δεν έχουν διευθετηθεί στην παρούσα σύμβαση, που σχετίζονται με την εφαρμογή και την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης.
Άρθρο. 25. Όλες οι διαφορές μεταξύ των μερών της παρούσας σύμβασης θα επιλυθούν από το αρμόδιο δικαστήριο ή την Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών.
Άρθρο. 26. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ για όλους τους χρήστες του FITHOLIC.GR.